Montague Keen Blog


پیامهای مونتاگ کین از این پس در وب بلاگ ذیل تداوم خواهند یافت: http://montaguekeenfarsi.blogspot.com

Montague Keen's messages in Farsi will be continued at http://montaguekeenfarsi.blogspot.com

Followers

interview


Permission given by Mrs. Veronica Montague Keen

Wednesday, May 29, 2013

26.05.2013 Montague Keen, 26 May 2013


مونتاگ کین  ۵  خرداد  ۱۳۹۲

نور حقیقت در حال افشاگریهای زیادی است. اعضای حاکمان جهانخوار (Cabal) در ناامیدی دست و پا می زنند. مردم بیش از این آنچه را که به آنها گفته می شود بدون پرسش و توضیح نپذیرفته ، در عجبند که چگونه همه آن دروغهایی که در گذشته بدانها گفته شده ، باور داشته اند. 

باور شما بر این بود که رهبران شما از صمیم قلب در جهت منافع شما تلاش می کنند. اینک می توانید به بینید که این حقیقت ندارد. حاکمان جهانخوار (Cabal) حکومت می کنند و شما در نقشه ها و برنامه های آنها نقشی ندارید! شما شاهد عملیات ساختگی و دروغین آنها یکی پس از دیگری بوده اید ، که همگی با ایجاد وحشت و هراس دشمنانی ساخته اند که مردم ساده لوح ، بدون اندیشه و پرسش با آنها جنگیده اند.

شما عروسکهای خیمه شب بازی نیستید. مسٌولیت پذیرفته ، از اعمال ناپاک حاکمان جهانخوار (Cabal) پی روی نکنید که کمک به نابودی خودتان است. با دیگر انسانهایی که همتای شمایند نجنگید. شما همه باید بسان همان ۹۹٪ گردهم آیید که همه شما تنها یک دشمن دارید که همه کره زمین را برای خود می خواهد. آیا آماده اید با کردار خود ، به آنها یاری رسانید که به هدفهای خود دست یابند؟ آیا این براستی همان چیزی است که شما می خواهید؟

به آنهایی که در این روزها افشاگری می کنند گوش فرا دهید. آنها روحهای شجاعی هستند که زندگی خود را بخاطر انسانها و بشریت به خطر افکنده اند. آقای دیوید آیک (David Icke) ، کوین آنت (Kevin Annett) ، گیلد آتزمون (Gilad Atzmon) ، مایکو پولد (Miko Poled) ، این چهار نفر چنین مردانی هستند که همه چیز خود را به مخاطره انداخته اند تا نقشه های بر علیه بشریت ، طراحی شده بوسیله کسانی که تشویق به اعتماد بدانها می شوید را فاش کنند. 

بیاد داشته باشید که حاکمان جهانخوار (Cabal) در تمامی طول تاریخ از شیوه "اختلاف بیانداز و حکومت کن" بهره جسته و این بدان سبب است که انسانها گرد هم نیامده ، متوجه مشکل نشده ، برای رفع آن به ضرورت بیداری و هوشیاری خود پی نبرند. 

دین و مذهب برای جدایی مردم از یکدیگر و ایجاد تردید و عدم اعتماد به هم طراحی و ابداع شده. تفاوتها و اختلافات مذاهب همگی ساخته و پرداخته دست بشر بوده با اهداف متمایزی بوجود آمده اند. چه خوب است که مردم نسبت به عملیات (خرابکارانه) دروغین بسیاری که در پیش روی خواهند داشت ، بیدار شده با هوشیاری بیشتری بدانها بنگرند. حاکمان جهانخوار دیر یا زود خواهند پذیرفت که نقشه های آنها هرگز جامه عمل نخواهند پوشید. واتیکان از طریق ایجاد وحشت از تنبیه الهی که براستی هرگز واقعیت ندارد ، اطمینان حاصل نمود که شما در کمال میل فرزندان خود را به روش غسل تعمید به زیر یوغ آنها در آورید. بهمین جهت ، آنها به تنهایی بر این روحها سلطه دارند. این عمل شیطانی باید متوقف شود. واتیکان بر سر پرتگاهی ایستاده و هر افشاگری آنها را به لبه پرتگاه نزدیک تر نموده بزودی سقوط خواهد کرد بی آنکه ردپایی از خود برجای بگذارد. امپراطوری شیطانی آن فاش و در شرف برچیده شدن است. دیگر بار هرگز بشریت در معرض چنین اهریمنی قرار نخواهد گرفت. هراس و وحشتی که واتیکان در آن رشد می کند ، افشا خواهد شد ، چرا که اساس واتیکان بر مبنای دروغی است که برای تحت کنترل گرفتن انبوه مردم طراحی شده است. همه جنبه های زندگی شما تحت کنترل آن است ، ولی در نهایت مردم در حال بیدار شدن و درک این مطلب هستند. 

حتی ذره ای اهمیت ندارد که شما پیرو چه مذهبی هستید ، چرا که واتیکان همه آنها را زیر کنترل خود دارد. شاخکهای آن در تمامی جنبه های زندگی شما ریشه دوانیده ، بدون در نظر گرفتن نژاد یا عقیده. اینک هنگام آن فرا ریسده که عرفان راستین (رابطه آزاد خود با خدای خود ، بدون داشتن واسطه) را قوت بخشیده به آنچه که براستی هستید بدل شوید. در عشق زندگی کنید نه هراس.

شما باید سیاره خود را به نور و تمدن خود را براه عشق و بخشش بازگردانید. دست دوستی بسوی کشورهایی که با آنها جنگیده اید و مردمی که تشویق به عدم اعتماد و ترس از شما شده اند ، دراز کنید. همه چیز بدرستی شکل خواهد گرفت ، چرا که هنگام گرد آمدن و بیکدیگر پیوستن فرا رسیده. شما همه مساعدتهایی که نیاز دارید ، خواهید داشت. آنگاه ارتشیها یونیفورمهای خود را برکنده ، از کشتن خودداری خواهند کرد. آنها درک خواهند کرد که چگونه بمنظور حفظ کنترل حاکمان جهانخوار ، از آنها بهره گیری شده است.

عزیزم (خطاب به همسرش) ، تو تجربه دست اول چگونگی عملکرد حاکمان جهانخوار را داری. یاری به دیگران برای دیدن آنچه که (برای تو) بروشنی مشهود است ، برخی اوقات مشکل است. همیشه از پول برای جلب مردم و بیرون راندن آنها از راه نور و افتادن به زیر یوغ کنترل ، همچون عروسکهای خیمه شب بازی استفاده شده است. این امری احمقانه است ، در این واپسین اوقات ، به آن روی کردن ، چه بزودی ، پول چیزی متعلق به گذشته شده ، بیش از آن بدان نیازی نخواهد بود. هرچه بیشتر حاکمان جهانخوار تلاش در جلوگیری از تغییرات کنند ، بیشتر در گرفتاری و آلودگی فرو خواهند رفت. تغییرات اجتناب ناپذیر بوده بوسیله مغزهایی کارآمدتر از آنان طراحی شده باز نخواهد ایستاد.

تغییرات انرژی برای بسیاری از شما بروشنی قابل لمس است. کمی تحمل و تامل کنید که به موقع خود ، درک خواهید کرد که همه آنها دربر گیرنده منافع برتر شما هستند. پایان کار مفهوم آنرا توجیه می کند (جوجه را آخر پاییز می شمارند)! هنگامی که شما به پشت سر خود نگریسته دیدید که چه تلاشی شده تا عشق و نور به جهان شما آورده شود ، در خواهید یافت که ارزش هر لحظه از درد و ناراحتی که تحمل کرده اید ، را داشت. خواهید دید که بشریت در صلح و هماهنگی خواهد زیست. ارتباطات و گفتگوها به شیوه تله پاتی انجام و بدین ترتیب امکان بروز هیچ اشتباهی در ادراک وجود نخواهد داشت. بتدریج غذا و خواب ضرورت خود را از دست داده از یادها زدوده خواهند شد. شما به راهی باور نکردنی گام می گذارید. پس لذت آن را ببرید. 

خود را آماده کنید برای یاری به کسانی که هنوز در راههای قدیمی زندگی گرفتارند. نوآوری مواردی که هنوز نجربه نشده اند نیاز به شجاعت و جسارت دارد. درهایی که اسرار محرمانه بسیاری در پشت آنها از شما پنهان داشته شده در حال گشوده شدن بروی شما در سراسر جهان هستند ، اسراری چون تاریخ راستین و حقیقت مبداٌ و منشاٌ اصلی بشریت و غیره. حقیقت مسلم اینست که همه شما موجودات توانمندی از نور هستید ، که به عمد ، نور شما را به دلیل به بردگی کشانده شما ، کم سو و خاموش کرده بودند (از طریق فریب و ایجاد هراس و جدایی).

هنگام آن رسیده که زنجیرهای اسارت را گسسته و نیرو و توان خود را باز پس گیرید. مردم همه کشورها باید به یکدیگر پیوسته و با دراز کردن دست دوستی ، یکدیگر را تشویق به تحرک نمایند. در حال حاضر شما داستان "ما" و "آنها" را دارید. شما بخوبی می دانید "آنها" چه کسانی هستند ، و به روشنی معلوم است "ما" چه کسانی هستیم. هنگامی که این "ما" با دوستی گرد هم آیند ، شما خواهید دانست که با موفقیت به امنیت کامل رسیده اید. 

از تماشا و توجه به تفاوتها و اختلافها خودداری کنید ، چه همه آنها برای جدایی افکندن بین شما ، ساخته و پرداخته شده اند. عزیزم (خطاب به همسرش) ، تو که یک ایرلندی هستی ، در بسیاری از کشورها نباید احساس غربت کنی ، چرا که DNA ایرلندی در آنها فراوان است ، که این خود اثبات کننده اینست که در زمانهای باستان ، ایرلندیها برای گسترش عشق ، نور و دانش ، سفرهای دور و درازی داشته و همه آنها یک خانواده بزرگ شادمان بودند ، تا اینکه حاکمان جهانخوار با زور کنترل را بدست گرفته و با شمشیر همه خوبها و خوبیها را نابود کردند.

اینک ، همگی شما گرد هم آیید ، با عشق به بشریت ، و سیاره شما به آنچه که باید بدل خواهد گشت با افشا کردن اعمال گذشته سیاهکاران که سبب نابودی همه آنچه که خوب و ناب بود ، شد. شما حرص و آز گذشته ها را با انزجار نگریسته ، از پیوستن دوباره بدان خودداری خواهید ورزید. آین کردار آنها مسابقه موشهای صحرایی خوانده می شد ، و چه نام مناسبی بود! به جلو بنگرید و هرگز در پی انتقام نباشید. این عمل شما را تا سطح حاکمان جهانخوار پایین خواهد آورد ، در حالیکه شما بسی بهتر از آنهایید. تاریخ راستین کهن را مطالعه کنید ، چرا که آنچه که می خواهید بدانید در آن یافته و کشف می کنید.

عزیزم (خطاب به همسرش) ، تو بتازگی فرا گرفتی که در مصر باستان کلمه ای برای "مرگ" وجود نداشت. باور مصریان بر این بود که در زمان موعود و یا هنگام فوت ، به "غرب" باز خواهند گشت. آنها می گفتند که متوفا در واقع "به سوی غرب رفته" (Westing).  چقدر این قضیه جالب است. بیاندیش که چه از این موضوع برداشت می کنی … آیا آنها به ایرلند باز می گشتند؟ آیا باور آنها این بود که آنها در اصل ایرلندی هستند؟

عزیزم (خطاب به همسرش) ، تو سرگرمیهای زیادی از تحقیق درباره تاریخ خواهی داشت ، و ما بنا نداریم که لطف آنها را برای تو از بین ببریم. هرمهای فراوانی وجود دارند که هنوز باید کشف شوند و تعدادی از شهرهای زیر آب نیز آماده اند که اسرار خود را فاش سازند. اوقات هیجان انگیزی در پیش است!

حقایق و راستیها شما را به هیجان آورده مبهوت خواهد کرد. بدنبال آن بگردید و به یکدیگر اطلاع دهید. زمان برای کار مناسب است.

توصیه ای برای احتیاط بیشتر … همیشه هوشیار باشید! هستند کسانی که از وضع موجود راضی اند. آنها قصد دارند همه چیز را به همین گونه که هست حفظ کنند ، بنابراین تلاش خواهند کرد با ایجاد عدم اعتماد در جمع شما نفوذ نموده کارها را مختل نمایند. همه شما نیازمند حفاظت از خود در قبال حاکمان جهانخوار و عوامل آنها هستید ، چرا که می دانید برخی اوقات مردم تحت الشعاع قرار می گیرند و شما مسٌول اعمال آنها نخواهید بود. باین امر باید توجه نمود. حاکمان جهانخوار (Cabal) از همه توان و نیروی خود برای حفظ سلطه و کنترل خود استفاده خواهند کرد. آنها جنگ کثیفی خواهند کرد و این همه آنچیزی است که آنها می دانند ، ولی تنها هنگامی می توانند به شما آسیب برسانند که شما از آنها بهراسید.

قدر دوستان و اعضای خانواده خود را بدانید و این قدرشناسی را به همه آنهایی که در نور هستند گسترش دهید.

عشق من (خطاب به همسرش) ، ما در کنار یکدیگر این راه را خواهیم پیمود.

عاشقانه دوستت دارم. مونتی  

Translator: Behi
Email address: arcturian.nation@gmail.com

Tuesday, May 7, 2013

28.04.2013
 Montague Keen, 28 April 2013
مونتاگ کین  ۸  اردیبهشت  ۱۳۹۲

برترین آرزو و خواست قلبی شما باید صلح و آشتی و بازگشت به عشق باشد ، همانگونه که بیداری عظیم در حال گسترش بوده بوجود آورنده نیرومندی بی نظیری است. هریک از شما به تنهایی در این روند بسیار مهم بوده نقشی حیاتی به عهده دارید. آینده شما و سیاره شما بستگی کامل به آنچه که شما در این برهه از زمان انجام می دهید ، دارد. سیاره شما در حال پاکسازی شدن از انرژیهای تاریک که حاکم بر شما بود ، است. دوران آنها بسر آمده.

هستند آنهایی که در آرزوی فاصله گرفتن از سیاهکارانند. آنها خواستار افشای همه آنچه که از شما پنهان داشته شده هستند ، ولی بسیاری از آنها درگیر مشکلاتی هستند که مانع سخن گفتنشان می شود. بدانید که سیاهکاران بیش از این قادر به کنترل همگان نبوده ،  تنها کسانی را زیر یوغ خود دارند که زندگیشان تحت تاثیر تلویزیون و دیگر رسانه های گروهی است. چه ساده لوح مردمی که بی هیچ پرسش و درنگی می پذیرند آنچه که بوسیله تلویزیونها و رسانه ها عرضه می شود.

شما متعهد و مسوٌل آنچه که بعنوان واقعیت می پذیرید هستید. شما عروسکهای خیمه شب بازی نیستید. شما دارای مغز و اندیشه هستید ، پس از آنها بخوبی استفاده کنید. به جنگ بگویید "نه" ، به اشغال دیگر کشورها بگویید "نه". شما نژاد بشر نیازمند حفاظت هستید. پیش از این نیز به شما گفته ام که همه این اعمال (سیاهکاران) بخشی از نقشه آنها برای تصرف کامل زمین است. چه ساده لوح مردمی هستند که عذرها و بهانه های حاکمان جهانخوار (Cabal) را پذیرفته ، به آنها کمک می کنند که کشورها را یکی پس از دیگری نابود کنند. بدون تردید ، شما باندازه کافی هوشمند هستید که خودتان این مهم را دریابید. این امری بسیار واضح و روشن است.  هنگامی که این موضوع را فهمیدید ، کشتارها متوقف شده و صلح و آشتی باز خواهد گشت. امروزه مردم بطریقی تحت کنترل هستند که پیش از این هرگز نبوده اند. شما تحت هیچ شرایطی هیچ گونه آزادی ندارید. شما با سکوت و رضایت خود اجازه دادید که این امر پدید آید. آیا براستی مایلید که در خواب و خواب آلوده بسوی انقراض و نابودی بروید؟

صدای خود را بلند کرده سخن بگویید. عروسکهای بدون مغز را بیش از این نپذیرید. شما موجودات توانمندی از نورید. اجازه دهید که نور حقیقت وجود شما بروشنی بدرخشد ، تا همچون فانوس دریایی ، دیگران را برای راهنمایی بسوی شما جلب نماید. شما همه کمکهای مورد نیاز را خواهید داشت. تنها باید بخواهید و بشما عرضه خواهد شد. بخودتان ایمان داشته باشید. شما توان انجام آنرا دارید. 

خود را آنگونه که هستید به بینید ، نه بدانگونه که بشما گفته شده. هنگامی که باور داشته باشید که شما توان انجام آنرا دارید ، آنگاه آنرا انجام خواهید داد. همه اینها بستگی به باور شما به توان ذاتی خودتان و علم باینکه چه کسانی هستید ، دارد. تبلیغات را که اینک (در نور حقیقت) بوضوح بسیار مضحک می نماید ، نپذیرید. به تلاشهایی که برای ایجاد وحشت و هراس در افکار و اندیشه های شما می شود بخندید و با چشمان باز بنگرید به آنچه که در این مورد به شما عرضه می شود. آنگاه و تنها آن زمان شما قادر خواهید بود که پابندهایی که جسم و روح شما را به بند کشیده پاره کنید. اینک زمان آن رسیده که آزادی خود را باز پس گیرید. کنترل خود را بدست گرفته و به موجودات عرفانی که براستی هستید ، بدل شوید. 

قلبهای خود را بروی یاوران و راهنمایان (نادیده خود) بگشایید. آنها مشتاقانه در انتظارند که بیاریشان بطلبید. قلبهای شما رهنمونتان خواهند بود. پس تنها به قلب و روح خود اطمینان کنید که در این صورت راه شما باز خواهد شد. این برهه ای بسیار مهم از زندگانی شماست. نباید اشتباه کنید. انسانها بسان پیکری واحد به یکدیگر خواهند پیوست ، چنین است و همیشه نیز چنین بوده ، تا زمانی که تسخیر بوقوع پیوست. 

آن موجودات بدون روح شما را ترک خواهند کرد ، شما خودتان را بازیافته ، صلح و آشتی و هماهنگی بین همه مردم ایجاد و برقرار خواهد شد. بنگرید به آنچه که از آن برای کنترل زندگی انسانها بهره گرفته شده بود. "پول". چه کسانی سیستم پولی را اختراع کردند؟ چه در اندیشه خود داشتند؟ بدون تردید این به نفع نژاد بشر نبود ، چرا که تنها برای نابودی زندگی انسانها مورد استفاده قرار گرفته. بیش از این نوع بشر نباید که در اسارت و بردگی آن باشد. دلیل اختراع آن به بردگی کشیدن انسانها بود. اطمینان حاصل کنید که کودکان شما در آزادی از این بردگی رشد کنند. هنگام آن رسیده که این کنترلها را به چالش گرفته و دلیل وجود آنها را دریافت.

به چشمان دولتمردان بنگرید ، به حرکاتشان توجه کنید ، بصراحت متوجه خواهید شد که "حقیقت را نمی گویند". بزودی آنها درک خواهند کرد که دروغ بیش از این کارایی ندارد ،  آنها آنچنان خود را بواسطه فاش شدن دروغها و فریبهایشان ، خواهند باخت که قادر به هیچ حرکتی نخواهند بود. قضیه بهمین سادگی است. به داستانهایی که برای فشار در پذیرفتن جنگی دیگر ، برایتان می سرایند ، بخندید. آنها هوشمندی شما را باور ندارند ، چرا که گمان می برند که شما هنوز همان عروسکهای خیمه شب بازی بوده ، گوش بفرمان اربابان خود هستید. به آنها نشان دهید که چنین نیست . بخودتان ایمان داشته باشید.

کتابهایی با مباحث عرفانی بخوانید که شما را به برقراری ارتباط با خویشتن برتر خودتان راهنمایی می کنند. شما تنها باید راه درست را بیابید و مابقی کاری است بس ساده و دلپذیر. چنین کتابهایی بشما کمک خواهند کرد که به الهامهای درونی خود اطمینان کنید. آنگاه شما آنچه که در حقیقت هستید ، خواهید شد. زمان بدانگونه که امروز می شناسید ، دیگر وجود نخواهد داشت. این مهم شما را رهایی خواهد بخشید تا جهان اطراف خود را کشف کرده از آن لذت ببرید. پیر شدن نیز بخشی از برنامه کنترل مغزهاست. شما آنچه انتظار می رود که باشید ، خواهید شد ، بی آنکه بیاندیشید چگونه می توانید چنان شوید.

زمانی که من روی زمین بودم ، هرگز خود را پیر و فرتوت ندیدم. پیر شدن ناشی از شیوه تفکر است ، چیزی که من آرزوی آنرا نداشته ام. بنابراین من زندگی کاملی داشتم (جوان ماندم) درست تا لحظه فوت. وقتی شما فرا گرفتید که زندگی خود را کنترل کنید ، این هم امر ساده ای برای شما خواهد شد. وقتی شما کنترل زندگی خود  را بازپس گرفتید ، همه چیز بهتر و بهتر خواهد شد. برای انجام این کار جنگی در میان نخواهد بود ، تنها عشق را در قلبهای خود جای داده ، به خود اطمینان داشته و بدانید که این همه آنچیزی است که شما باید انجامش دهید.

همسرم و من مایلیم از این فرصت استفاده کرده از همه کسانی که روز تولد وی را تبریک گفتند ، تشکر کنیم. به یکدیگر عشق گسیل دارید ، این همان کاری است که باید انجام شود. بگذارید که عشق بدرخشد و نور باران نماید هر روز زندگی را و منور کند زندگی همه آنهایی که ساکنان روی زمین هستند. 

عزیزم (خطاب به همسرش) ، همه چیز به زیبایی جا خواهد افتاد. ما در زمان مناسب رهنمون تو خواهیم بود. آنچه که باید انجام شود ، انجام خواهد شد. 

برای همیشه با تو هستم ، عزیزم.
عاشقانه دوستت دارم.
مونتی


یادداشتی از طرف ورونیکا:
از من خواسته شده که اطلاعاتی درباره آنچه که مردم ایرلند انجام داده اند ، بدهم. برخی از این دانسته ها را در وب سایت ما به آدرس زیر می توان یافت:

Translator: Behi
Email address: arcturian.nation@gmail.com

gtc


de
Berlin
Sunday, 8:00 p.m.
uk
London
Sunday, 7:00 p.m.
es
Madrid
Sunday, 6:00 p.m.
ru
Moscow
Sunday, 10:00 p.m.
fr
Paris
Sunday, 8:00 p.m.
se
Stockholm
Sunday, 6:00 p.m.
at
Vienna
Sunday, 6:00 p.m.
id
Jakarta
Monday, 2:00 a.m.
cn
Shanghai
Monday, 3:00 a.m.
Telepathy Live Event
The transmission of the event will start automatically - Please reload this page as may be necessary!
usdv
Denver
Sunday, 12:00 p.m.
usla
Los Angeles
Sunday, 11:00 a.m.
usmp
Memphis
Sunday, 1:00 p.m.
usny
New York
Sunday, 2:00 p.m.
ussf
San Francisco
Sunday, 11:00 a.m.
br
Rio de Janeiro
Sunday, 5:00 p.m.
ca
Vancouver
Sunday, 11:00 a.m.
au
Sydney
Monday, 6:00 a.m.
jp
Tokyo
Monday, 4:00 a.m.

http://www.the-starpeople.net/liveus.html

First Contact - Live Telepathy Event.

NEDERLANDS/DUTCH

CZECH
ITALIANO/ITALIAN

FRANÇAIS/FRENCH

PORTUGUÊS/PORTUGUESE

MORE LANGUAGES

OUR FAMILY OF THE STARS

THANKS.

FARSI - The Manuscript of Survival

The Afterlife Investigations