Montague Keen Blog


پیامهای مونتاگ کین از این پس در وب بلاگ ذیل تداوم خواهند یافت: http://montaguekeenfarsi.blogspot.com

Montague Keen's messages in Farsi will be continued at http://montaguekeenfarsi.blogspot.com

Followers

interview


Permission given by Mrs. Veronica Montague Keen

Tuesday, July 3, 2012

24:06:2012Montague's Message for Sunday, 24th June 2012

پیام مونتاگ … در تاریخ ۴ تیر ماه ۱۳۹۱

باعث شادی John Mock  و من بود که این اطلاعات را در این هفته بشمارساندیممهم اینست متوجه شوید که واقعا چه خبر است . John توضیح داد که چرا اینهمه روی المپیک لندن تاکید می شود که شما متوجه اعمال حاکمان تاریکیها (Cabal) نشوید . آنها از کره شما نیستند (زمینی نیستند)و بهمین دلیل می توانند شما را اینقدر به بیراهه بکشانند. انسانها بشدت علیل و زار شده اند و بهمین جهت آنها می توانند تحت کنترلشان بگیرند. شما بطور طبیعی استانداردهایی دارید ولی آنها ندارند. حاکمان تاریکیها(Cabal) نخواهند توانست در شرایط پس از سال ۲۰۱۲ (عروج شما)روی کره شما (زمینزندگی کند . بنابراین قضیه برای آنها یا همه چیز و یا هیچ چیز است. آنها تلاش کرده بهر وسیله ای متوسل خواهند شد (تا شما را گمراه کرده از عروجتان ممانعت کنند) . نانو تکنولوژی(Nano-Technology) وجود دارد که می تواند آنها را در مسیرشانمتوقف کند ولی هیچ (سلاح و وسیله ایروی کره شما (زمینکه بر آنهااثر کند موجود نیستشما هم اکنون در حال جنگ در سطوح مختلفهستید. 

کمکهای فراوانی از نواحی مختلف بشما می رسد . دنیای روحها (غیرفیزیکیو ساکنان تعدادی از کرات مصمم به نجات شما شده اندتعدادکمی از آن شیطانگونه ها هستند که کره شما را به باج خواهی نگاهداشتهاند

شما شاهدید که طوفان (برعلیه سیاهکارانآغاز شده و حقایق به شماعرضه می شوند . خواهش می کنیم با صرف وقت کافی آنها را مطالعهکنیدآنچه که شما در این هفته دیدید ثابت کرد که بی تردید تمام آموختههای شما درباره جنگ دوم جهانی کاملا دروغ است . امکان اختفای حقایقبیش از این وجود نداردشما برای رهایی خود به دانستن حقایق نیاز دارید.آگاه باشید که هستند در بین شما کسانی که قصد دارند شما را گمراه کردهاحساس امنیت مجازی ایجاد کنندآنها خود نمی دانند که بدین منظور از آنها بهره گیری می شوند. وقتی چیزی بیش از حد خوب است که واقعیت داشته باشد ، احتمالا همینطور است .  

فشار و اصرار زیادی روی پول وارد می شود . این چیزی است که شما بعد از عروج (Ascension) بدان احتیاج نخواهید داشت . پول ابزار سیاهکاران است و نه از آن نور . بوسیله سیاهکاران ساخته شده تا زندگی شما را کنترل کنند . شما باید بپذیرید که آنها در اینکار  کاملا موفق بودهاند چه شما تماما به آن بستگی پیدا کرده اید. وقتی که چشمان شما به این تقلب بزرگ باز شد ، پول قدرتش را از دست خواهد داد. حکومت مقتدر و قوی در حال سقوط است و پول باعث نجاتشان نخواهد شد. آنها دیگر مجاز به ماندن روی کره زمین نخواهند بود . دیری نخواهد پایید که کنترل شدید آنها بر روی شبکه مخابراتی شما از بین خواهد رفت و حقایق روی امواج رادیو و تلویزیون شما مخابره خواهد شد . آنگاه شما از آزادی بیان لذت خواهید برد. اگر شما می دانستید ما با چه شدتی در این طرف زندگی (غیر فیزیکی) تلاش می کنیم که این (آزادی) را برای شما بیاوریم شما اینقدر بی صبری نمی کردید. ما با اتحاد با یکدیگر قوی تر از همیشه آنها خواهیم بود. 

دولت ایرلند با دو قدمی که برداشت تابوت حاکمان تاریکیها را ساخت در حالیکه هیچ کس انتظارش را نداشت . مکرر گفته بودیم که چقدر ما نیازمند این بودیم که ایرلندیها آنچه را که متعلق بخودشان بود پس گرفته فاسدان را از سرزمین مقدسشان برانند. تاریخ حقیقی ایرلند همه دروغهایی که بزور به مغز شما فرو کرده بودند افشا خواهد کرد. این کار فقط باید از آنجا (با اقدام دولت ایرلند) شروع می شد. بزرگترین جنایت برعلیه انسانیت از زمانی آغاز می شود که تاریخ و زبان آنها ربوده شود . مردم (جهان)ایرلند را بواسطه داشتن سیستم کنترلی که از کودکان بی گناه بهره گیری می نمود و حکومتشان و سیستم آموزشی تحت کنترلشان ، بشدت محکوم کرده بودند بنحوی که خلاصی از آن بسیار مشکل می نمود. وقتی نخست وزیر ایرلند (Mr. Enda Kenny) مصمم شد بپا خیزد و از بی گناهان دفاع کند ، اولین گام ضروری برای بدست آوردن آزادی جهان شما و رهایی از تسلط حاکمان تاریکیها برداشته شد . هر دو طرف زندگی(زندگی فیزیکی و زندگی غیرفیزیکی) از او سپاسگزارند. 

خیلی ها براین باورند که بانکها جهان را کنترل می کنند ، اما در واقع چنین نیست . آنها هم باید به رم جواب دهند . آنها بازوهای سیستم کنترل هستند باید پاسخگوی اربابان خود باشند . این امر موجب تعجب بسیاری از شما خواهد شد و این حقیقت دارد که هیچ چیز آنطور که بنظر می رسدنیست . 

شما طی سالها دیده اید که هرکس هر زمان حقیقتی را بازگو کرد ، آنها به او حمله کردند تمسخر و در نهایت محکومش کردند. دیوید آیک (Mr.David Icke) نمونه بازر آنست . روحها از او حمایت کرده تشویقش می کنند براه خود ادامه دهد. حالا نگاهش کنید ، حتی مورد ضرب و شتم هم واقع شده اما پیروزمند است . کسانی که او را امروزه باور دارند بیش از آنچه که او حتی  تصورش را بکند هستند. او زندگی خود را وقف آگاهی دادن و باز کردن چشم مردم به واقعیتی که در صدد بردگی آنان است ، نموده . بزودی روزی که مردم او را تحسین نموده به از خود گذشتکی او در این راه ، اعتراف کنند خواهد رسید.  

در تمام اوقات هوشیار باشید ، اخبار و اطلاعات را  بگستردگی پراکنده کرده از یکدیگر حمایت کنید. حاکمان تاریکیها برای مدت دو هزار سال شما را تحت کنترل خود داشته و آنچه را که باید درباره کنترل توده ها بداند بخوبی می داند و شما در طرف مقابل ، در این بازی تازه وارد هستید. بنابر این در مواقعی برای شما مشکل خواهد بود به بینید که سرتان کلاه رفته . مردم ساده لوح برای دادن اخبار و اطلاعات نادرست بکار گرفته می شوند. آنها نسبت به این قضیه بی گناهند و بهمین جهت گفتارشان می تواند بسیار قانع کننده باشد. شما نباید موقعیت را از دست بدهید. تقریبا شش ماه از سال گذشته و دیگر وقتی برای هدر دادن نمانده . آنها چیزی برای از دست دادن ندارند ولی شما اگر ببازید همه چیزتان را از دست خواهید داد. آیا موضوع بقدر کافی واضح و روشن است؟

به آنهایی که برای آزادی شما کار می کنند کمک کنید هروقت که امکانش بود . آنها زندگی خود را بخطر انداخته اند و مورد تهاجمات مستمر هستند ، چه حاکمان تاریکیها (Cabal) نیروی مسلح عظیمی در اختیار دارد و از بکار گیری آنهم هیچ ابایی ندارد. 

شما طی این هفته ملاقاتی داشتید ، با کسی که عذابی فراوان از دست آنان(حاکمان تاریکیهاکشیده . آقای جان (John) وقتی که هنوز روی کرهزمین بود کمک فراوانی به او کرد تا بلکه مرحمی بر آنچه که با او کردهاند باشد. John زندگی خود را برای کمک به کسانی که بواسطه آدمرباییهای حاکمان تاریکیها ، زندگیشان مختل و حتی در مواردی از همپاشیده شده بود ، اختصاص داده بود. 

از شما خواهش می کنم که اجازه ندهید ترس بر زندگی شما وارد شود . ترس اشکال مختلف دارد ، نگذارید بر شما رسوخ کند. آنهایی که اهمیت دارند شما را عاشقانه و بیش از اندازه  دوست دارند. خدای عشق و تمام کاینات همیشه منتظر شمایند تا به نور (راستی و حقیقت) باز گردید ، وقتی که صلح به کره زمین بازگشت و همگی در هماهنگی با یکدیگر زیستن آغاز کردند. هرگز فراموش نکنید که این هدف نهایی شماست . هرگز اجازه ندهید که از مسیر اهداف خود منحرف شوید .  ما به حصول نتیجه بیسار نزدیکیم. 

ورونیکای عزیزم ، به اطلاعانی که در این هفته و بوسیله مدیوم بشما داده شده اهمیت بده .  John  و من احساس می کنیم که این گفتار و ارتباط مهمی بود . خواهش می کنم یک دوربین که در تاریکی کار کند (NightVision) تهیه کن که ما نکات اعجاب آوری برایت داریم. نوعی از اشخاص ممکن است که بشما نزدیک شوند که ما در این باب توصیه هایی داریم. هرگز اجازه ندهید تبلیغات شما را از جای خود بجنباند . از قلب و حقیقت وجود خودتان پیروی کنید. 
دوستت دارم ، شوهرت که همیشه و عمیقا بتو احترام می گذارد.

مونتی  


Translator: Behi

0 comments:

Post a Comment

gtc


de
Berlin
Sunday, 8:00 p.m.
uk
London
Sunday, 7:00 p.m.
es
Madrid
Sunday, 6:00 p.m.
ru
Moscow
Sunday, 10:00 p.m.
fr
Paris
Sunday, 8:00 p.m.
se
Stockholm
Sunday, 6:00 p.m.
at
Vienna
Sunday, 6:00 p.m.
id
Jakarta
Monday, 2:00 a.m.
cn
Shanghai
Monday, 3:00 a.m.
Telepathy Live Event
The transmission of the event will start automatically - Please reload this page as may be necessary!
usdv
Denver
Sunday, 12:00 p.m.
usla
Los Angeles
Sunday, 11:00 a.m.
usmp
Memphis
Sunday, 1:00 p.m.
usny
New York
Sunday, 2:00 p.m.
ussf
San Francisco
Sunday, 11:00 a.m.
br
Rio de Janeiro
Sunday, 5:00 p.m.
ca
Vancouver
Sunday, 11:00 a.m.
au
Sydney
Monday, 6:00 a.m.
jp
Tokyo
Monday, 4:00 a.m.

http://www.the-starpeople.net/liveus.html

First Contact - Live Telepathy Event.

NEDERLANDS/DUTCH

CZECH
ITALIANO/ITALIAN

FRANÇAIS/FRENCH

PORTUGUÊS/PORTUGUESE

MORE LANGUAGES

OUR FAMILY OF THE STARS

THANKS.

FARSI - The Manuscript of Survival

The Afterlife Investigations